RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Quartz Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Staszowie przy ul. Adama Mickiewicza 32 (zwana dalej „Spółka”) właściciel strony internetowej e-sklepu ZeSzklem.pl dostępnej pod adresem www.zeszklem.pl (dalej „ZeSzklem.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro@quartzglass.pl,

adres pocztowy: Quartz Glass Sp. z o.o., ul.  Mickiewicza 32, 28-200 Staszów.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie ZeSzklem.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 •     umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z ZeSzklem.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w ZeSzklem.pl;
 •     zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 •     realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepie ZeSzklem.pl;
 •     obsługi reklamacji w sklepie ZeSzklem.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 •     obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 •     kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

 •     monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej zarządzanie Twoją aktywnością w ZeSzklem.pl;
 •     kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 •     zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 •     monitorowanie Twojej aktywności np. wyszukiwania słów kluczowych, przeglądania stron ZeSzklem.pl, przeprowadzenia badań i analiz ZeSzklem.pl między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 •     obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 •     organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
      windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 •     prowadzenie analiz statystycznych;
 •     przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 •     zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 •     organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie przesyłając stosowną informacje na adres mailowy: biuro@quartzglass.pl lub listem tradycyjnym na adres: Quartz Glass Sp. z o.o.; ul. Mickiewicza 32; 28-200 Staszów. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 •     nazwisko, imię, adres do przesyłki, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz opcjonalnie hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub
 •     nazwa firmy, adres do przesyłki, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP oraz opcjonalnie  hasło (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z zakupów w sklepie ZeSzklem.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 •     w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 •     w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 •     w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 •     w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 •     przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 •     Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy pracownikom biura rachunkowego obsługującego Spółkę oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 •     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
      statystycznych i archiwizacyjnych,
 •     maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w sposób wpływający na Twoje prawa.